Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

środa, 13 marca 2013

Anioł Stróż Polski 12 marca 2013

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI_________________12 03. 2013


«Pisz, Człowiecze! Przychodzę z polecenia Bożego, aby przekazać wam słowa otuchy i nadziei na nadchodzące dni.
   Nabierzcie odwagi, Polacy, by wiernie wytrwać przy krzyżu Chrystusa z różańcem [w ręku]. Nie ma innej drogi, jak tylko ta, jeśli chcecie stać się świadkami Prawdy - nie tylko w waszej ojczyźnie, lecz także wobec innych narodów. Europa potrzebuje waszego świadectwa! Już wkrótce będziecie mieli kolejną szansę, by opowiedzieć się z całą stanowczością po stronie Chrystusa tryumfującego.
   Łączcie się i trwajcie w narodowej modlitwie różańcowej, pamiętając, że świadectwo [na rzecz] prawdy wymaga odwagi i poświęcenia. Nie lękajcie się, gdy was wyśmiewają. Nie bójcie się, gdy was prześladują. Wasza narodowa modlitwa jest wieczernikowym czuwaniem Narodu wraz z waszą Królową, u Jej stóp. Jest żywym wieczernikiem - tak jak żywa powinna być wasza wiara i wasze świadectwo. Czuwanie wraz z Maryją jest przygotowaniem do dziejowego bierzmowania waszego narodu! Ta ofiara, zaangażowanie i modlitewne czuwanie wraz z Królową niesie wam prawdę, broni was i przygotowuje do dziejowej misji dawania świadectwa innym narodom. Różańcowe czuwanie przy Tronie Królowej Polski sprawia, że Maryja obficiej wyprasza ład wewnętrzny, jak również  łaski Ducha Świętego dla tych, którzy starają się o urzeczywistnienie w narodzie polskim królestwa Jej Syna.
   Nieście krzyż w waszych sercach i bądźcie wdzięczni Bogu, że dla waszego uświęcenia i oczyszczenia pozwala wam dziś na doświadczenie krzyża.  Narody, które odrzuciły krzyż, które ustanawiają prawa przeciwne Bogu, które wprowadzają szatański plan zniewolenia umysłów, odczują konsekwencje swoich czynów wedle Sprawiedliwości Bożej.
   Wy jednak bądźcie wierni, gdyż Chrystus chce was wywyższyć wobec innych narodów. Nie chodzi o to, abyście byli ponad innymi narodami, lecz chce się wami posłużyć, aby okazać swoją potęgę i moc Królewskiego panowania. Jeśli dał wam poznać – przez krzyż -  że was umiłował, to tym samym chce, abyście wzięli udział w Jego życiu, w Jego męce, w zmartwychwstaniu i obietnicy Ducha Świętego. Duch Święty przyjdzie, aby na nowo rozpalić ogień swojej miłości - tak, aby całe stworzenie zostało odnowione w Chrystusie. Także i narody zostaną dotknięte tym ogniem, aby Ewangelia była na nowo poznana na wszystkich krańcach ziemi.
   Posłuchajcie i rozważcie, co chcę wam przekazać dla waszego umocnienia. Wasi przodkowie przelewali krew w obronie wiary, a była to krew chrześcijańska – dlatego, jako naród, macie udział w cierpieniach Chrystusa. W swojej miłości i wierności ma On zawsze przed oczami wasze świadectwo i ofiarność. Dlatego Jego Miłosierdzie uprzedza Jego Sprawiedliwość wobec waszego narodu. I chociaż wiele zaniedbaliście, wiele darów zmarnowaliście, to Bóg pozostaje wierny swemu słowu i chce was wywyższyć - ze względu na Jego Potęgę, Moc i Panowanie. Kiedy nadejdzie czas, Chrystus podniesie was swoją łaską i staniecie się Jego świadkami - dla Zachodu i dla słowiańskiego Wschodu.
    Przyjmijcie błogosławieństwo, które przesyłam wam w imieniu Ojca+ i Syna + i Ducha Świętego».


  http://aniol-ave.blogspot.com/