Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

MODLITWY DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

KORONKA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
(za pozwoleniem Władzy zakonnej do prywatnego odmawiania)

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
+
1. Święty Aniele Polski, który patrzysz w oblicze Boga, oświecaj posłów, senatorów
i rządzących, aby troszczyli się o prawdziwe dobro Polski i wszystkich Polaków,
a  zwłaszcza  najbiedniejszych . Amen.


Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu

Ojcze niebieski! Dla wstawiennictwa Anioła Stróża Polski i naszych Aniołów Stróżów błogosław Polskę i wszystkich rodaków. Amen.

2. Święty Aniele Polski, który przedstawiasz  Bogu nasze prośby, wspomagaj nas,
byśmy nawet w  najtrudniejszych sytuacjach, budowali wszystko
na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu... Ojcze niebieski...
3. Święty Aniele Polski, któremu Bóg przedstawia swe plany względem naszej
Ojczyzny, wpływaj na odpowiedzialnych za środki przekazu, aby popierali

prawdę, wartości duchowe, moralne i patriotyczne. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Ojcze niebieski...
4. Święty Aniele Polski, zachwycony Bogiem, chroń  dzieci i młodzież polską  przed deprawacją i działaniem szatana, który czyha na ich niewinność. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Ojcze niebieski...
5. Święty Aniele Polski, duchu wzniosłego piękna, wpływaj na twórców kultury i  artystów, aby ich działalność ukazywała piękno Boga i Jego przybranych dzieci. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Ojcze niebieski...

6. Święty Aniele Polski, który razem z Aniołami Stróżami przekazujesz naszym rodakom
zamiary Boga względem Polski, oświecaj wszystkich Polaków, aby w życiu społecznym i gospodarczym zachowywali Przykazania Boże. Amen
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…Ojcze niebieski...
7. Święty Aniele Polski, Duchu zanurzony w miłości Boga,  wspomagaj nas w realizowaniu

przykazania wzajemnej i przebaczającej miłości. Amen.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu... Ojcze niebieski...
8. Święty Aniele Polski, uczestniczący w szczęściu Boga, porusz serca rodaków,

aby spieszyli z pomocą głodującym, bezdomnym, bezrobotnym i roznieć nadzieję
w tych, którzy ją. stracili. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…Ojcze niebieski...
9. Święty Aniele Polski, który znasz nasze grzechy  i wady narodowe,

wypraszaj nam siłę do powstania z nich i do czynienia dobra. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…Ojcze niebieski...

Na zakończenie (3 razy):

Dla wstawiennictwa Anioła Stróża Polski i naszych Aniołów Stróżów,  Trójco Przenajświętsza, okaż miłosierdzie naszej Ojczyźnie  i jej mieszkańcom. Amen


MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
Boże, nieskończenie dobry, Ty który w swej niezmierzonej miłości
przydzieliłeś naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie Świętego Anioła Stróża,
aby strzegł nasz Naród i bronił od wszelkich niebezpieczeństw i
zasadzek nieprzyjaciół, z całą pokorą błagamy Cię, udziel Narodowi
polskiemu tej łaski, o którą Cię gorąco prosimy….
Ty zaś Aniele Stróżu Polski, który na przestrzeni dziejów tak dzielnie
przychodziłeś jej z pomocą we wszelkich zagrożeniach, uwalniając ją
z niewoli i jarzma nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych – bądź
błogosławiony w twoim oddaniu się Bogu i pełnieniu Jego świętej woli!
Wstawiaj się za nami, aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń, razem
z Maryją Niepokalaną, Królową Aniołów, św. Michałem Archaniołem,
ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, uwielbiali zawsze i wszędzie Boga w Trójcy Jedynego. Amen

/ Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/


WOŁANIE O ŚWIATŁO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI
Aniele Stróżu Polski, przedziwny Przewodniku i Opiekunie narodu polskiego!
Razem z moim Aniołem Stróżem zwracam się do Ciebie,
który w świetle Bożym widzisz zamiary jakie ma Bóg względem naszego polskiego narodu.
Oświecaj mojego Anioła Stróża, abym otwierając się na jego natchnienia,
nie tylko myślał o własnym zbawieniu, ale troszczył się o zbawienie wszystkich rodaków,
a przez to przyczynił się do zbawienia wszystkich ludzi.
Ukochany nasz Obrońco, wstawiaj się za wszystkimi Polakami,
abyśmy w życiu rodzinnym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym
otwierali drzwi Chrystusowi Panu, naszemu Bogu i Zbawcy.
Proś, aby Krew Jezusa Chrystusa broniła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana.
Wstaw się do swej Niebieskiej Królowej, Matki Jezusa i naszej duchowej Matki,
aby Polska na zawsze pozostała świętym królestwem Jezusa i Maryi. Amen

/ Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/


MODLITWA O BRATERSTWO LUDÓW

Święty Aniele Stróżu Polski pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Bogu Najwyższemu
za chwałę jaką Cię otoczył i za to, że wybrał Cię na Obrońcę i Opiekuna naszego Narodu.
Dziękuję również za wszelkie dobro, jakie dla Jego chwały dokonujesz i proszę gorąco,
abyś w porozumieniu i jedności z Aniołem Stróżem Rosji i innych narodów sprawił,
by ustały wszelkie spory miedzy Polską a Rosją lub innymi narodami,
aby zostały zażegnane wszelkie waśnie i oddalone jakiekolwiek pretensje czy oskarżenia.
Dopomagaj nam, Przewodniku naszej Ojczyzny, by w oparciu o sprawiedliwość,
wzajemne zrozumienie się, w duchu miłości i pokoju, zapanowała trwała przyjaźń
i braterstwo Polski, Rosji oraz wszystkich ludów i narodów tak, aby stanowiły jedną Rodzinę Bożą. Amen

/ Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/


MODLITWA ZA POLSKĘ
Boże Nieskończonego Miłosierdzia, dziękujemy Ci
za pomoc i łaski, których udzielałeś naszej
Ojczyźnie za pośrednictwem Anioła Stróża Polski.
Przez wstawiennictwo naszego Opiekuna prowadź
nas do spełnienia Twoich planów, jakie masz wobec
naszej Ojczyzny tak, aby Chrystus wszedł we
wszystkie wymiary naszego życia.
Wspomagaj nas, aby Polska stała się rzeczywistym
Królestwem Jezusa i Maryi teraz i na wieki. Amen

/ Za zezwoleniem Władz Zakonnych/


MODLITWA O OBRONĘ PRZED ATAKAMI ZŁYCH DUCHÓW

Aniele Stróżu Polski, módl się za nami!
Broń naszej Ojczyzny przed atakami złych duchów.
Wypraszaj nam łaski do wierności
Chrystusowi i Maryi.
Wspomagaj nas, byśmy byli światłem
dla innych Narodów świata. Amen

/za: „Któż jak Bóg” nr.5 (59) wrzesień-październik 2002 r. str.24/


MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

/podziękowania i prośby/

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, racz przyjąć nasze
dziękczynienie za duchową posługę Twego
Boskiego Posłańca a naszego Orędownika – Świętego
Anioła, Stróża Polski. W Miłosierdziu Swoim
zechciej spojrzeć na Ojczyznę naszą przez otwarte
Rany Ukrzyżowanej miłości i okaż nam łaskę
przebaczenia za wszystkie uchybienia wobec
Twojego Bożego Prawa.

Jezu Chryste, Królu Chwały i Panie Zastępów,
przez Krzyż Twój i Mękę Twoją prosimy Cię,
niech światło Ewangelii świętej spłynie ku
Polskiej ziemi na skrzydłach Twego Anioła.

Królowo Polski i Aniołów Królowo, Któraś
zwyciężyła ojca pychy i kłamstwa, wyjednaj
nam przed tronem Boga Najwyższego
zbawienną łaskę Ducha Świętego:
nieugiętą wiarę świętą, błogosławioną
nadzieję i wszechogarniającą miłość.

Święty Aniele, Stróżu Polski, wspieraj nas
w walce z mocami ciemności i bądź nam
Zwiastunem Bożego błogosławieństwa.
Nieś Twemu ludowi niegasnący płomień
Miłosierdzia z gorejącego miłością
Najświętszego Serca Jezusowego. Amen

/za: „Któż jak Bóg” nr.4 (10) lipiec-sierpień 1994 r. str. 20/MODLITWA ZA RZĄDZĄCYCH NASZĄ OJCZYZNĄ

Boże, Ojcze Wszechmogący! Jakże często na
przestrzeni historii naszego Narodu, lud lechicki
zamieszkujący terytorium naszej Ojczyzny,
musiał krwią swoją płacić za prywatę możnowładców
i rządzących, cierpiąc przy tym głód, ucisk
i niedostatek. Ojcze Niebieski, prosimy Cię za
przyczyną Anioła Stróża Polski, aby rządy
w Polsce były sprawiedliwe, służyły dobru
wszystkich dzieci tego narodu, zwłaszcza
najbiedniejszych oraz były otwarte na dobro
wszystkich innych narodów świata. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

 
MODLITWA O ZACHOWANIE WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKICH

W NASZEJ OJCZYŹNIE

Boże, Ty widzisz że Polska jest narodem chrześcijańskim
i chociaż zdarzały się nam liczne upadki, Ty zawsze litowałeś
się nad nami dopuszczając, by Kościół w naszej Ojczyźnie był
prześladowany i w ten sposób oczyszczał się i uświęcał
jeszcze bardziej. Wspomnij Panie na to, iluż Polaków oddało
swe życie w obronie wiary katolickiej, w obronie Krzyża,
Ewangelii i Twojej Matki Niepokalanej.
Panie, Ty swoją potęgą możesz wszystko sprawić.
Błagamy Cię za przyczyną Anioła Stróża Polski, Świętych
naszego narodu, Sługi Bożego kardynała Wyszyńskiego
oraz wychowawcy Narodu polskiego Bł. Ks. Markiewicza,
aby Polska pozostała na zawsze wierna Chrystusowi
i Jego Matce Najświętszej. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/


MODLITWA ZA NASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ

Boże, Ojcze Wszechmogący, za przyczyną
Anioła Stróża Polski, przepraszamy Cię za tych,
którzy zdradzając swoją wiarę podążają za
marnościami tego świata.
Przepraszamy Cię za grzechy pijaństwa, braku
miłości i inne wady naszego Narodu.
Broń nas przed tymi, którzy jako niewolnicy
szatana, chcą świadomie zniszczyć nasz
chrześcijański Naród.
Ojcze Niebieski! Przez posługę Anioła Stróża
Polski broń nas przed podstępnym
działaniem naszych nieprzyjaciół.
Daj nam siłę przeciwstawić się wszelkim
Pokusom i dopomóż wyrwać się z niewoli
wewnętrznej tym Polakom, którzy już w nią
popadli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/


MODLITWA O OBRONĘ ŻYCIA
Boże, nasz Ojcze Najlepszy, Ty wiesz, że jednym
z najcięższych grzechów naszego Narodu, są grzechy
przeciwko życiu ludzkiemu. Boże Miłości, Boże
wszelkiego dobra, Ty z matczyną troskliwością,
w cudowny sposób utrzymujesz przy życiu każdą
istotę przez Ciebie stworzoną. Rozpal miłość w
w sercach matek do wszystkich dzieci poczętych
w ich łonach, aby nie dopuszczały się straszliwej
zbrodni dzieciobójstwa. Chroń kaleki, chorych i
starców. Aniele Stróżu Polski stań w naszej obronie
przeciwko tym, którzy chcą wyniszczyć duchowo
i fizycznie nasz naród. Prosimy Cię wstaw się za
Polską do Chrystusa, Pana twojego i naszego. Amen.

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/


MODLITWA O ZACHOWANIE NARODOWEJ GODNOŚCI

Aniele Stróżu Polski, przyjdź z pomocą wszystkim
Polakom w potrzebach duszy i ciała, aby podążając
za wartościami materialnymi, nie tracili swych
najważniejszych wartości jakimi są wiara
chrześcijańska i prawdziwe poczucie dumy narodowej.
Połóż kres poczynaniom szatana, który przez różne
uciski i wrogie zasadzki spycha Polaków na dno
moralne. Wstawiaj się za nami do Boga i
przypomnij nam, że mamy najpierw szukać
Królestwa Bożego i spełniania świętej woli naszego
Ojca w niebie, a wszystko inne będzie nam przydane.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

 
MODLITWA O OCHRONĘ PRZED ZGUBNYM
WPŁYWEM ŚWIATA

Boże nieskończenie dobry, za przyczyną
Anioła Stróża Polski oświeć nas i daj
zrozumienie, abyśmy nie szukali uciech
doczesnych przez rozwiązłość naszego
życia, ale zabiegali zawsze o zbawienie
naszych dusz nieśmiertelnych.
Niebieski nasz Opiekunie, chroń Polskę
przed zalewem pornografii i
demoralizacją dzieci i młodzieży.
Wstaw się za naszym Narodem do
Chrystusa, abyśmy pomni na Jego słowa,
nie stali się nigdy zgorszeniem dla innych.
Uproś nam to u Boga, który żyje
i króluje na wieki wieków. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/


MODLITWA W INTENCJI POLSKICH RODZIN

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
oto szatan w naszych czasach w sposób
szczególny uderza w rodziny.
Prosimy Cię za przyczyną Anioła Stróża
Polski o nierozerwalność polskich rodzin,
aby zawsze panowała w nich miłość
i jedność. Ratuj nasze rodziny, aby
w swych trudnościach udawały się
po pomoc do Najświętszej Rodziny
z Nazaretu. Zanieś nasze modły
do Chrystusa, który żyje i króluje
na wieki wieków. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/


MODLITWA ZA KAPŁANÓW

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Najwyższym
Kapłanem i Głową Kościoła, Mistycznego
Twego Ciała – oświecaj światłem Ducha
Świętego wszystkich kapłanów, aby w
duchu Twojej miłości i z najgłębszą pokorą,
otwierając się na oświecenia Anioła Stróża
Polski, służyli wszystkim Polakom jak
również członkom całego Mistycznego
Ciała Chrystusa, i wiedli ich do
ożywczych zdrojów zbawienia. Aniele
Stróżu Polski prowadź wszystkich
kapłanów do świętości. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/WOŁANIE O POMOC DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI!

Aniele Stróżu Polski, przybądź nam z pomocą
we wszelkich uciskach i prześladowaniach,
chroń nasz Naród przed samozagładą, zwłaszcza
przez grzechy dzieciobójstwa, przed upadkiem
moralnym i duchowym. Stań w obronie naszej
godności dzieci Bożych, naszego honoru,
czci i odpowiedzialności wobec innych Narodów.
Oddalaj wszelkie zasadzki szatana, który chce
nas zniszczyć docześnie i wiecznie. Broń naszej
wiary, bądź naszym Przewodnikiem do ziemi
obiecanej królestwa niebieskiego, aby wszystkie
pokolenia Polaków osiągnęły zbawienie.
Dopomagaj nam, abyśmy poprzez nasze
oddanie się Bogu, stali się wzorem i
przykładem dla innych, spiesząc z pomocą
nawet tym Narodom, które w historii były
wrogo ustosunkowane do nas. Niech w ten
sposób nastąpi powszechne braterstwo
ludów i narodów, które obmywszy się we
Krwi Chrystusa, razem z Aniołami będą Cię
wysławiać na wieki wieków. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/ 


DZIĘKCZYNIENIE ZA ANIOŁÓW I ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

1. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za stworzenie Aniołów i Anioła Stróża Polski
Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu….

DLA WSTAWIENNICTWA. Świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski,
Panie Zastępów, okaż nam miłosierdzie i błogosław naszej Ojczyźnie. Amen

2. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za dopuszczenie świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski do udziału w Twoim Boskim życiu.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

3. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za ciągły hołd uwielbienia, chwały i dziękczynienia, który oddają Ci święci Aniołowie i Anioł Stróż Polski.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

4. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski, którzy wspomagali naszych praojców Lechitów w utworzeniu chrześcijańskiej Polski.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

5. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za pomoc, której udzielałeś naszej Ojczyźnie przez świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski w epoce królów, nawołując do praworządności, sprawiedliwości i miłosierdzia społecznego wobec ubogich chłopów i kmieci.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

6. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za podtrzymywanie w Narodzie polskim, podczas rozbiorów, przez posługę świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski, ducha religii katolickiej, kultury polskiej i nadziei na zmartwychwstanie naszej Ojczyzny.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

7. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za to, że przez świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski wspomagałeś Polaków w odzyskaniu wolności politycznej i religijnej.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

8. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za wspomaganie nas w wolnej Ojczyźnie przez natchnienia i oświecenia świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski we właściwym korzystaniu z wolności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

9. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za łaski i dobrodziejstwa wypraszane dla naszego Narodu przez świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski, wstawiających się za nami do Maryi, naszej Królowej, które Ona wyjednuje nam u Jezusa, naszego Pana i Zbawcy.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

10. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za strzeżenie nas na drogach ziemskiego życia przez świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski, którzy czuwają nad nami, aby Polska była królestwem Chrystusa i Maryi.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

11. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za wezwanie, które kierujesz do Polaków, aby z pomocą swoich Aniołów, Anioła Stróża Polski i Aniołów Stróżów wszystkich ludzi, ewangelizowali wszystkie narody świata.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

12. Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym za to, ze tworząc wraz ze świętymi Aniołami i Aniołem Stróżem Polski jedną Rodzinę Bożą, możemy Cię wspólnie wysławiać, uwielbiać, dziękować za Twą nieskończoną miłość i niezmierzone miłosierdzie.
Zdrowaś …Chwała Ojcu… Dla wstawiennictwa…

Na zakończenie trzy razy:
Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich Aniołach, w Aniele Stróżu Polski,
w Świętych nieba oraz w Narodzie polskim i wszystkich ludach ziemi.
Amen