Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

piątek, 4 stycznia 2013

Z trudu waszego i znoju Polska powstanie, by żyć!':

Ks. Stanisław Małkowski 

Życzenia w Nowym Roku Pańskim 2013 łączymy z życzeniami i pragnieniami Jezusa i Jego Matki. Jezus chce być Królem Polski, bo pragnie, żeby Polska żyła i była wy­wyższona w potędze i świętości. Na razie nasza ojczyzna jest poniżona i zagrożona w swoim bycie i rozwoju. W czasie ciemności i próby liczymy na opiekę i wstawiennictwo Maryi Królowej Polski tak boleśnie znieważonej niedawno w Jasnogórskim wizerunku. Powtarzające się bluźnierstwa, profanacje i święto­kradztwa są znakiem duchowej i fizycznej walki, któ­rej celem jest odebranie władzy nad nami Bogu i Jego prawu w duchu wołania:” Nie mamy króla poza ceza­rem" i "Nie chcemy, aby Chrystus królował”. Kto więc chce objąć nad nami władzę w wyniku detronizacji Jezusa i Maryi? Pismo Święte ukazuje apokaliptyczną rozgrywkę między siłami ciemności a rolą światła i do­bra. W Krzyżu i pod Krzyżem jest nasze zwycięstwo. 

W piątek 28 grudnia w Jarosławiu w kościele Domini­kanów spadły nagle dwie korony w czcigodnej figu­rze Piety z głów Bolesnej Matki i Jej umęczonego Syna. Fizycznie niewytłumaczalny upadek obu koron jed­nocześnie wskazuje na ścisły związek królowania Ma­ryi i Jezusa w Polsce. Skoro Maryja jest Królową Polski, Jezus też ma prawo być jej Królem. W tym dniu ob­chodzimy Święto Młodzianków Betlejemskich, zabi­tych z rozkazu króla Heroda. Ów nieszczęsny i okrutny władca widział dla siebie zagrożenie w nowonarodzonym Chrystusie i dlatego skazał na męczeństwo dzieci, sądząc, że wśród nich poniesie śmierć Król królów. Współczesna "herodowa władza" w Polsce postępuje podobnie, usiłując Polaków zabić, skazując na śmierć nasz naród i niszcząc państwo, korzystając z pomocy możnych sojuszników na wschodzie i zachodzie po to, aby unicestwić Bożą prawdę i władzę. Zrzucone ko­rony trzeba podnieść i umieścić je tam, gdzie ich miej­sce dla naszego dobra i życia.  

Postępowaniu Heroda przeciwstawiają się Trzej Kró­lowie, którzy oddają cześć Chrystusowi i uznają spo­łeczne panowanie Syna Bożego. Dwie różne postawy przedstawicieli władzy doczesnej dzielą poddanych władzy na zwolenników Heroda oraz przyjaciół trzech mądrych królów. Jednym imponuje doraźna skutecz­ność herodowych poczynań, inni wolą omijać dwór Heroda szerokim łukiem i zdążać do ziemskiej ojczy­zny drogą wskazaną przez Anioła. Anioł Stróż Polski wzywa nas do rozpoznania czasu ciemności i próby, dopuszczonych przez Boga prześladowań i cierpień, ukazuje nam podział społeczeństwa na zwolenni­ków i wyborców Heroda oraz uczniów Chrystusa, wiernych Bogu, honorowi i Ojczyźnie. Władza He­roda trwała jeszcze tylko kilka lat po rzezi Niewiniątek i skończyła się wraz z nędzną śmiercią władcy. Nato­miast władza Chrystusa trwa wiecznie. Dlatego, jak pi­sze ks. Adam Skwarczyński: ,,zamiast karmić się z koryta zakłamanych mediów, mamy odizolować od wrogiej propagandy i nie tracić nadziei, pomimo ogromu przy­tłaczającego zła, gdyż Bóg jest zwycięzcą, a wraz z Nim wszyscy, którzy wytrwają do końca". Mówi Anioł Stróż Polski: "Przyjęciem woli Bożej wobec waszej ojczyzny jest świadomość powołania, którego powinniście być pewni; aby dać przykład innym narodom, musicie być sami mocni wiarą, silni nadzieją i wypróbowani na dro­dze prowadzącej pod Krzyż; Maryja wraz ze wszystkimi świętymi i błogosławionymi Patronami ukaże wam ob­licze Syna, a Krzyż zajaśnieje blaskiem prawdy; musicie wytrwać na kolanach i adorować Krzyż, który jest zna­kiem zbawienia, miłości i zwycięstwa;zanim Krzyż ukaże wam wasze duchowe, narodowe zmartwychwstanie w prawdzie, musicie upaść przed nim na kolana i świa­domie oddać cześć Królowi królów; kto chwyta za róża­niec, chwyta miecz, a kto przyłącza się do Narodowej Krucjaty Różańcowej, ten zwołuje powstanie tak prze­ciw jawnym, jaki i knującym spiski."

Ojczyzna, która ma takich niezłomnych pasterzy, jak ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk, nie może zginąć.  

"Z trudu waszego i znoju Polska powstanie, by żyć!'

http://aniol-ave.blogspot.com/