Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

niedziela, 20 stycznia 2013

[47] Anioł Stróż Polski 12 stycznia 2013



ANIOŁ STRÓŻ POLSKI_____________________________________
12 stycznia 2013

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: «Pisz, Człowiecze! Przyjmij Słowo i przekazuj je.

       Polacy! Nabierzcie odwagi i trwajcie w nadziei, którą wlewa w wasze serca Maryja, wasza Królowa. Czas budzenia sumień nadchodzi, lecz dokonuje się on w znaku krzyża. Na tym też polega wasze dziejowe bierzmowanie, abyście umieli okazać waszą nieugiętą wiarę, z której wyrasta nadzieja. Bóg spogląda na ofiary i modlitwy tych, którzy cierpliwie ponoszą je dla zwycięstwa prawdy! Zanim ono nadejdzie, musicie stanąć pod krzyżem, by w jego mocy i blasku dokonało się oczyszczenie.
       Jest wiele grzechu i zła, ale musicie być świadomi, że właśnie tu i teraz rozgrywa się ogromna walka szatana przeciwko Maryi. Jeśli jako naród ją wygracie, wtedy zapowiedziana iskra wyjdzie stąd do innych narodów, aby je przygotować na ostateczne Przyjście Pana.
       Chcę wam dzisiaj przypomnieć z polecenia Bożego, że oprócz waszych grzechów i słabości narodowych, obciążacie się grzechem zaniedbania. Jesteście jak List [napisany] do Kościoła w Filadelfii [1]. Syn Człowieczy zna wasze czyny, które w historii dokonywały się dzięki Jego łasce. Zna czyny, dzięki którym pozostają otwarte drzwi do Jego Królestwa przez Serce i ręce Maryi, gdyż jako naród nie zaparliście się Jego imienia.
       Dziś zostajecie wezwani, by wypraszać łaskę u Króla królów: aby z niewolników uczynił was wolnymi, z nierozumnych – uprzywilejowanymi. Wykorzystajcie dobrze czas wam dany! Nie zaniedbujcie czynienia dobra dla Ojczyzny i zacznijcie dawać prawdziwe świadectwo waszego sprzeciwu wobec zła! Nie możecie przyglądać się obojętnie i ulegle, jak zło się rozprzestrzenia! Bezczynność i brak zaangażowania są zaniedbaniem wobec Boga i bliźniego. Waszą bronią jest wiara oraz wypełnienie Ślubów i zobowiązań wobec Królowej tej polskiej ziemi. Jeśli w tym postanowieniu wytrwacie i będziecie je realizować, wrogowie zostaną upokorzeni przed obliczem Króla. Jeśli sama Maryja zezwoliła na sprofanowanie Jej królewskiego Oblicza, to znak, że przyjęła zniewagę, by wam uświadomić i pokazać, jak wielka toczy się walka i jak lekceważone są Jej wysiłki, aby z waszą pomocą szerzyć Królestwo Jej Syna w waszym narodzie. Dzięki łasce Boga wiele dusz podjęło się wynagrodzenia – to także znak, że jeszcze tli się wiara w waszym narodzie.
       Duchowe bierzmowanie narodu polega [między innymi] na wspólnym wyznaniu wiary Kościoła [Hierarchii] wraz z ludem, gdyż tylko w ten sposób może ujawnić się moc Ducha Świętego, odnawiająca oblicze tej ziemi. Czy uważacie, że jesteście w pełni wolni? Dar wolności przekształciliście w swawolę, którą wykorzystał wróg, aby was ponownie zniewolić. Zachowaliście się jak świeżo uwolniony niewolnik, który chełpi się dopiero co odzyskaną wolnością. A Jezus upomina się o swoje i przypomina wam – podobnie jak narodowi wybranemu, gdy została mu ukazana „ziemia obiecana” z wysokości – że prawdziwa wolność to posłuszeństwo Jego Woli. Nie będziecie wolni, jeśli nie opowiecie się za prawami Królestwa Chrystusowego.
       Bierzmowanie jest wyznaniem wiary. Dla was, Polacy, oznacza także wyznanie wiary pod krzyżem Chrystusa, gdzie stoi, czuwa i modli się wasza Matka i Królowa. Duchowe bierzmowanie to przyjęcie krzyża dla przebudzenia sumień. Znak krzyża jest znakiem podziału w podejmowaniu decyzji: albo zrozumiecie odpowiedzialność, jaką Chrystus nałożył na was w świadczeniu i głoszeniu Ewangelii, albo staniecie się sprawcami nowych podziałów właśnie przez grzechy zaniedbania. Wasze naczynia nie są jeszcze dostatecznie napełnione, lecz nie porzucajcie nadziei. Dawajcie świadectwo waszego powołania, by zerwać kajdany obłudy i fałszu. W wierności krzyżowi odnajdziecie mądrość w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wyborów. W cieniu krzyża jesteście w stanie dojrzeć blask zmartwychwstania. Przyjmijcie błogosławieństwo Boga».

_____________________
[1] Ap 3, 7-13.

http://aniol-ave.blogspot.com/