Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

poniedziałek, 19 listopada 2012

Anioł Stróż Polski 12 listopada 2012ANIOŁ STRÓŻ POLSKI___________________________
KOREKTA I ADJUSTACJA TEOLOGICZNA. – KS. dr ADAM SKWARCZYŃSKI

12 listopada 2012

„Stanęliście w walce przeciwko królestwu szatana. Jest to walka o tożsamość oraz istnienie katolickiego narodu tym orężem, które brzmi BÓG, HONOR, OJCZYZNA, a oznacza OFIARNĄ MODLITWĘ, GODNOŚĆ DZIECKA BOŻEGO oraz SZACUNEK I WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ. Bądźcie heroicznymi świadkami wiary, świadkami Jezusa, Jego Kościoła i Jego Miłosierdzia, świadkami Ewangelii oraz świadkami Tryumfu Niepokalanego Serca”.

 ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: «Pisz Człowiecze, by dać świadectwo Bożego Słowa i posłannictwa dla tego narodu, który podniesie się z popiołów i mocą krzyża zmartwychwstanie, by dać świadectwo prawdy innym narodom.
       Polacy, mieliście w swojej historii tak wiele przykładów interwencji Boga dla waszej obrony, poprzez wstawiennictwo Maryi waszej Królowej, poprzez ofiarę i świadectwo Świętych oraz błogosławionych dusz ofiarnych. Bierzcie z nich przykład, gdyż prawdziwą wolność możecie wyprosić na kolanach i pod krzyżem Chrystusa! Nie bójcie się wraz z Maryją stanąć przy Krzyżu Zbawiciela. Nie wstydźcie się waszej wiary ani waszej tradycji, która utwierdzona została wiarą tych, którzy walczyli o wolność nie tylko w pojęciu narodowym, ale także o wolność Kościoła.
       Moim posłannictwem względem waszego narodu jest także dodanie wam otuchy i wiary, abyście nie ulegali zwątpieniu, lecz abyście za przykładem Świętych i Błogosławionych tego narodu podjęli się duchowej walki tym orężem, które brzmi: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, a oznacza OFIARNĄ MODLITWĘ, GODNOŚĆ DZIECKA BOŻEGO oraz SZACUNEK I WZAJEMNĄ MIŁOŚĆ.
       Narzucona wam fałszywa wolność powoduje coraz większą pustkę w waszych sercach, gdyż tak naprawdę jest ona wewnętrznym zniewoleniem i odrzuceniem Prawa Bożego. W miejsce, gdzie nie ma Boga, od razu wkracza szatan ze swym planem, przynosząc chaos i zniszczenie. W imię przez siebie zbudowanej demokracji posługuje się tymi, którzy narzucają narodowi prawa przeciwne prawu Bożemu. Chce ośmieszyć wszystko, co święte i pozbawić was godności dzieci Bożych. Czyni wszystko w imię fałszywej tolerancji i wolności, abyście zapomnieli, że jesteście dziećmi Boga i szczególnymi dziećmi Maryi‑Królowej. Zobaczcie, jak wróg unika nazywania po imieniu waszej tożsamości, a mówi wam, że jesteście obywatelami jednej wspólnoty państw. Bóg działa przecież także w historii każdego narodu, a szatan dobrze wie, iż Bóg przygotował was  do dawania świadectwa innym narodom. 
       Szatanowi, pełnemu chciwości, żądzy i nienawiści, udało się stworzyć swoje własne królestwo na ziemi, jak również pełną zakłamania cywilizację śmierci. Także tu chce ukazać swoje zwycięstwo, ale wciąż nie gasnąca i publicznie wyznawana wiara narodu, jak również wstawiennictwo Maryi i Świętych, powstrzymuje jego zapędy. Bóg słucha wołania narodu i dlatego musicie zrozumieć, że krzyż, który dźwigacie, jest dla was przywilejem i darem! Stanęliście pośrodku walki przeciwko królestwu szatana i o wzrastanie Królestwa Bożego! Jest to walka o tożsamość oraz istnienie katolickiego narodu. I chociaż wróg wydaje się zwyciężać, to wiedzcie, że nie pokona krzyża, a Maryja-Królowa Różańca Świętego zmiażdży jego zuchwale podniesiony łeb.
       Musicie jednak wytrwać w tej walce! Niech w waszych wrażliwych sercach i na waszych ustach trwa ciągła modlitwa. Wasza przyszłość leży w waszej odpowiedzi na wezwanie Boga!
       I chociaż dziwić się ktoś może, że przynoszę te słowa w imieniu Boga, to wiedzcie, że Bóg troszczy się w swojej Opatrzności o narody, a jak niegdyś traktował Izrael jak swojego pierworodnego syna [1] i posyłał do niego swojego Anioła, tak dziś pragnie posłużyć się waszym narodem, aby blask krzyża, iskra prawdy, miłości i miłosierdzia uwolniła wasz naród i pozostałe narody z kajdan niewoli
       Podejmijcie ten wysiłek duchowej walki, aby Chrystus i Jego królewskie prawo zapanowało w waszych sercach. Bóg, który wskrzesił Jezusa z martwych, wskrzesi także i wasz naród, jeśli z całą świadomością przyznacie się do Niego. To jest decydująca chwila! Modlitwa, ofiara, zadośćuczynienie łączą polską ziemię z Niebem – bądźcie tego pewni. Nie tylko wy, ale cały naród, bądźcie  heroicznymi świadkami wiary, świadkami Jezusa, Jego Kościoła i Jego Miłosierdzia, świadkami Ewangelii oraz świadkami Tryumfu Niepokalanego Serca. Nie lękajcie się.
       Przyjmijcie Boże błogosławieństwo: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».
 ––––––––––––––––––––––
[1] „I powiesz do faraona: Tak mówi Pan: Moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do Ciebie: Wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał przed wypuszczeniem go, Ja zabiję twojego syna pierworodnego” (Wj 4, 22‑23).

Komentarz ks. Stanisław Małkowski:
1. Wolność jest owocem modlitwy
2.zmartwychwstanie dokonuje się mocą krzyża w haśle BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
3. Zawiera się wspólnota Bożo-ludzka i międzyludzka.
4. Szatan chce zniszczyć godność i wspólnotę – trwa walka o życie i tożsamość narodu.
5. Szatan nie pokona krzyża
6. Bóg chce Polskę wskrzesić.

         Bóg chce widzieć w nas świadków wiary i miłosierdzia. Chce Polskę wskrzesić mocą krzyża i pragnie, aby Polska była znakiem wolności dla innych narodów. Bóg pragnie i żąda naszej modlitwy, chce, abyśmy szanując samych siebie współtworzyli Bożo-ludzką i międzyludzką wspólnotę, którą błogosławiony Jerzy Popiełuszko nazywał „solidarnością serc”. Anioł Stróż Polski wzywa nas do wytrwałej walki z szatanem, który niszczy tę godność człowieka i wspólnotę ludzką.
         Jest to orędzie pocieszenia i nadziei, które przekazuje nam w imieniu Boga Anioł Stróż Polski. Jeszcze Polska nie zginęła – mówi – ukazując warunki i sposoby ocalenia.
         Trwa walka o Polskę jako naród oddany Maryi, naszej Królowej. Władza królewska Maryi w Polsce otwiera drogę dla dzieła Intronizacji Jezusa na Króla Polski póki ojczyzna żyje, a chociaż umiera, ma przy sobie Jezusa, który chce i może nas wskrzesić.

http://aniol-ave.blogspot.com/