Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

sobota, 7 lipca 2012

Oto dziś dzień krwi i chwały

Ks. Stanisław Małkowski

   Jezus nauczał w rodzinnym mieście, w Nazarecie ale wielu powątpiewało o Nim: Prorok został zlekceważony, aż dziwił się niedowiarstwu rodaków (Mk 6). Liturgia słowa w niedzielę 8 lipca ukazuje proroka, którego Bóg postawił na nogi, posłanego do ludzi o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach, wezwanego do odwagi -"nie bój się ich" (Ez 2, 2-6). Prorokowi doświadczającemu sprzeciwu i słabości święty Paweł a przez niego Jezus, mówi: "moc w słabości się doskonali" (2 Kor 12,9).
    Prorokiem Nowego Przymierza jest Chrystus. Z woli Bożej uczniowie Jezusa mają udział w Jego prorockiej władzy, mogą z odwagą Ezechiela stanąć na nogi i dać świadectwo prawdzie. Wystarczy nam Bożej łaski.
   Słowo prorockie oddziela światło do ciemności, prawdę od kłamstwa oraz ujawnia podział ludzi na tych, którzy wybierają światło prawdy, splendor veritatis oraz tych, którzy wolą ciemność kłamstwa. Ten podział staje się ostateczny z chwilą przejścia doczesności do wieczności, z ziemi do nieba albo piekła. Sporządzanie mieszaniny prawdy i kłamstwa jest specjalnością złego ducha, siewcy zamętu. Łatwiej przyjmuje się kłamstwo, które ma pewien pozór prawdy, kłamstwo przyozdobione, kłamstwo miłe i korzystne. Widzimy w Polsce całą galerię bezczelnych kłamców, którym na razie dobrze się wiedzie. Dziwimy się niedowiarstwu rodaków, zwłaszcza tych, którym źle się wiedzie. Ilu nieszczęść trzeba, aby człowiek senny i zobojętniały poszedł po rozum do głowy? Głowa lepiej myśli, gdy stoi się na nogach; postawa leżąca sprzyja społecznej i narodowej drzemce.
    Próbą naszej wiary w moc prawdy jest prorockie cierpienie, jest męczeńska krew proroka, połączona z Krwią Chrystusa. Zanurzenie Polski skąpanej w krwi męczenników i bohaterów w Krwi przelanej na krzyżu daje nadzieję zwycięstwa życia nad śmiercią, prawdy nad kłamstwem. Niegdyś Duch Boży unosił się nad wodami bezładu (Rdz. 1,2), dzisiaj Duch Święty umacnia świadectwo krwi.
Anioł Stróż Polski woła: "Polacy! Próba waszej wiary i wytrwałości ciągle trwa! Miarą tej próby jest wasza niezłomność i wierność wobec wiary przodków, którzy poświęcili wszystko w obronie Kościoła i tradycji. Pamiętajcie, że jesteście dziedzicami tego wszystkiego, za co oni byli gotowi przelewać krew! Dziś Bóg żąda, abyście to wy stali się prawdziwie wiernymi świadkami. Znakiem tej wierności ma być dawane przez was świadectwo.
     Maryja, wasza Królowa, przygotowuje was do przeżycia dziejowego bierzmowania, to znaczy – do wzięcia świadomej odpowiedzialności za losy waszej ojczyzny. Ta świadomość musi w was wzrastać i was jednoczyć. Dlatego każda inicjatywa, którą podejmujecie dla ratowania ojczyzny i dusz, przyniesie obfity owoc.
    Polacy! Obecny czas oznacza dla was chwilę zdecydowanego działania! Teraz ukazują się zamysły serc wielu, teraz następuje zdecydowany podział, w którym prawda zostaje oddzielona od kłamstwa. Dlatego każdy z was musi wybrać, po której stronie stoi. Szatan – poprzez tych, którzy bardziej lub mniej świadomie mu służą – coraz bardziej zaciemnia umysły i serca wielu. Musicie jednak wiedzieć, że choć ci, którzy są świadomie na jego usługach, wykonują jego plan z całą determinacją, to przez modlitwę wielu i ofiarę – także tę ukrytą – działanie szatana zostaje ograniczone. To doprowadza go do wściekłości. Już dawno wpadlibyście w jego zupełną niewolę, gdyby nie wstawiennictwo waszej Królowej oraz świętych i błogosławionych Patronów waszej ojczyzny. Wasze modlitwy i ofiary powstrzymują moc jego działania. Dlatego, jako wasz Anioł Stróż, ponawiam swoje wezwanie: nie upadajcie na duchu! Wytrwajcie w waszych modlitwach!
    Kościół w waszej ojczyźnie, podzielony i nie mówiący jednym głosem, także przeżywa próbę. Ale pamiętajcie, że to w Jego imieniu wypowiadali się wierni synowie tej ziemi, w Jego imieniu wzywali do odnowy życia narodowego kapłani i kardynałowie, a także błogosławiony syn tej ziemi, który został wezwany przez Boga na Stolicę Piotrową. Ich słowa były wyrazem zatroskania o losy Ojczyzny ze strony Kościoła, który wielokrotnie cierpiał prześladowania dla jej wolności. (…) 
    Bóg przygotował dla waszej ojczyzny nowy powiew Ducha Świętego, dlatego każda inicjatywa, każda pokuta, każde umartwienie i modlitwa, podjęta przez was dla ratowania Ojczyzny – wspólnie z Kościołem, który jest także, ze względu na swe posłannictwo, zobowiązany do dawania świadectwa – jest waszą odpowiedzią na powiew łaski Ducha Świętego. Dziś Bóg oczekuje od was stanowczego opowiedzenia się po Jego stronie, i to w sposób całkowity.” [12 czerwca 2012]
   Nie upadajmy więc na duchu. Duchowe powstanie z upadku ma jako pierwsze poprzedzić wezwanie z pieśni "Powstań Polsko, skrusz kajdany, dziś twój tryumf" w dniu krwi i chwały.

Za zgodą i wiedzą autora

http://aniol-ave.blogspot.com/