Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

sobota, 14 kwietnia 2012

Anioł Stróż Polski 12 kwietnia 2012

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI
_____________________________________________________
Polacy, zostaliście powołani do współcierpienia z Chrystusem ukrzyżowanym. Jako naród powinniście świadomie łączyć się w swoim cierpieniu, prześladowaniu i upokorzeniu z cierpieniami Męki Chrystusa.
_____________________________________________________

Korekta oraz adjustacja teologiczna ksiądz dr Adam Skwarczyński.

ANIOŁ: «Pisz, Człowiecze i przekaż moje słowa, przyniesione w imieniu Boga, który mnie posyła do tego narodu.
       Polacy, weźcie światło Bożego prowadzenia i nieście je przed sobą, a zobaczycie, że Bóg umocni was i wyprowadzi z pustyni serc. Obudźcie wasze sumienia, podnieście wasze serca ku Bogu, zawierzcie całą przyszłość Maryi i nie ustawajcie w waszej narodowej modlitwie o odnowienie ducha Narodu. Niech was nie zniechęca opór wobec uznania królewskiego panowania Chrystusa w waszej ojczyźnie, lecz przeciwnie: właśnie to powinno wam uświadomić, jak ważna jest to sprawa i jak wielka czeka was konfrontacja. Bóg zna wasze czyny i zamiary oraz myśli każdego. Ujawni je w swoim czasie.
       Pamiętajcie, abyście nie ulegali zwątpieniu, bo ta walka dotyczy odnowienia wszystkiego w Chrystusie. To On jest celem narodów, które mają gromadzić się wokół Niego i z Niego czerpać prawo i sprawiedliwość. Żadna partia, żadna formacja nie może wam dać prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie odwoła się do prawdziwego, jedynego i odwiecznego Prawodawcy. Dlatego intronizacja została przedstawiona jako żądanie i warunek dla rządzących. Jeśli ktoś uważa, że to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że Królowanie Chrystusa nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla. Szatan nie chce oddać swojej władzy dobrowolnie! Wszędzie tam, gdzie on króluje, stosuje zasadę sprzeciwu i buntu przeciwko Boskiemu Królowaniu. Powtarza nieustannie swoje słowa: „Non serviam” [Nie będę służył]. Czy mówienie w pewnych kręgach, że „Jezus jest Żydem”, nie ma charakteru politycznego? Słowa Chrystusa, że Jego królestwo nie jest z tego świata, są opowiedzeniem się przeciwko kłamstwu, obłudzie i odrzuceniu Boga w tym świecie. Mali i wielcy powinni stale pamiętać słowa Zbawiciela: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Dzisiaj nie chcą Go uznać Królem, ale nigdy i nigdzie nie zdołają uciec przed Jego Królewskim Majestatem.
       Módlcie się za waszych biskupów, gdyż jeszcze nie wszyscy wyszli z chęci cienia przypodobania się elitom. Chociaż w sprawach etycznych i moralnych dotyczących Kościoła mówią jednym głosem, to w kwestii prawa Narodu, zakorzenionego w Kościele, do decydowania o swej przyszłości dla większej Chwały Jezusa, już zgodni nie są.
       Polacy! Złóżcie wszystko w ręce Maryi, zawierzcie Jej losy teraźniejsze i przyszłe! Rozważcie, że ci, którzy odrzucili Chrystusa jako Króla, nawet w czasie Jego agonii na krzyżu w swojej pysze i arogancji potrafili szydzić z Niego, lecz gdy wszystko się dokonało, kiedy zasłona przybytku rozerwała się i ogarnęło ich przerażenie, zawołali: „Ten prawdziwie był Synem Bożym”. Tak i w waszym narodzie musi się wszystko dokonać, aby światło Ducha Świętego mogło rozjaśnić umysły i przemienić je. W ten sposób Duch Święty będzie mógł odnowić oblicze tej ziemi.
       Polacy, zostaliście powołani do współcierpienia z Chrystusem ukrzyżowanym. Jako naród powinniście świadomie łączyć się w swoim cierpieniu, prześladowaniu i upokorzeniu z cierpieniami Męki Chrystusa. Pod krzyżem stała Matka, i Ona wytrwała do końca, aż po grób Syna; była też świadkiem zmartwychwstania. Jeśli w pełni zrozumiecie to „uczestnictwo Narodu” w cierpieniach Chrystusa, to ukaże się przed wami chwalebny blask zmartwychwstania. I chociaż dzisiaj zostaliście wciągnięci w ideologię bezbożnictwa i nową formę Manifestu*, którego cele nie zmieniły się, to pamiętajcie, że jedynie Chrystus, Król Miłosierdzia może uratować was od idei fałszywego „zbawienia”**.
       Przyjmijcie Boże błogosławieństwo: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego».

*Chodzi o Manifest Komunistyczny Karola Marksa, w którym m.in. autor przenosi biblijną rolę „narodu wybranego” na proletariat. Marksizm stał się antyreligią, czyli religią sprzeciwiającą się Chrystusowi i chrześcijaństwu. Według Marksa to nie Chrystus jest wybawicielem ludzkości, lecz proletariat. Ta idea zeświecczenia, zlaicyzowania, zmaterializowania została przejęta przez światowy liberalizm.
** Tę bluźnierczą ideę (komunizm) potępił papież Pius XI w encyklice Divini Redemptoris, nazywając ją „ideą fałszywego zbawienia”. (1937 par. 8): „Fałszywy ideał. Komunizm w większej jeszcze mierze niż inne tego rodzaju ruchy w przeszłości zawiera błędną ideę wyzwolenia. Fałszywy ideał sprawiedliwości, równości i braterstwa w pracy przepaja bowiem całą jego doktrynę i wszystkie działania pewnym błędnym mistycyzmem, który daje tłumom pozyskanym złudnymi obietnicami zapał i sugestywnie szerzący się entuzjazm. W naszych czasach mogło to nastąpić tym łatwiej, że wskutek niewłaściwego podziału dóbr ziemskich wielu cierpi niezwykłą nędzę. Komuniści wysławiają ten fałszywy ideał jako przyczynę postępu gospodarczego. Jeżeli ten postęp jest rzeczywisty, to bez wątpienia należy go przypisać innym przyczynom, jak np. intensywnemu wzrostowi produkcji przemysłowej w krajach, które dotąd przemysłu prawie nie miały, korzystaniu z niezmiernych bogactw naturalnych, wreszcie stosowaniu bezwzględnych metod, by zmusić robotników do najcięższych prac za niską zapłatę”.http://aniol-ave.blogspot.com/