Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

piątek, 12 kwietnia 2013

Prawda wyzwoli ku pełni życia

Ks. Stanisław Małkowski

 Żydowski Sanhedryn zakazuje Apostołom nauczania w imię Jezusa.
Święty Piotr odpowiada: „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Posłuszeństwo wobec Boga Stwórcy i Zbawcy zawiera w sobie gotowość pełnienia woli Boga i liczenia się z porządkiem relacji wobec Boga, ludzi i całego stworzonego świata. Ów porządek zawiera w sobie prawdę i dobro godne uznania bez względu na czyjś bunt i sprzeciw. Buntownikami nie są uczniowie Jezusa głoszący Ewangelię, ale ci, którzy im świadectwa danego prawdzie zabraniają. Grzech naszych prarodziców Adama i Ewy był nieposłuszeństwem wobec Boga i przyznaniem sobie władzy decydowania o tym, co dobre, a co złe, wbrew woli Bożej. Dziedziczony grzech pierworodny oznacza stałą skłonność do pychy, gdy człowiek naśladując bunt części aniołów, nie chce służyć prawdzie i życiu. Jezus mówi o sobie: „Jam jest Droga, Prawda i Życie”. Czyli uczeń służy Jezusowi poddając się z miłością Jego królewskiej władzy. Gdy dokonuje się detronizacja Chrystusa, połączona z kultem kłamstwa w każdej dziedzinie życia, wołamy wraz ze świętym Archaniołem Michałem „któż jak Bóg”, dążąc do intronizacji Jezusa jako Króla państw i narodów, a najpierw Polski. Kłamstwo łączy się ze śmiercią. Diabeł jest ojcem kłamstwa i mordercą od początku. Wykonanie, a następnie zakłamanie zbrodni smoleńskiej ukazuje sojusz kłamstwa ze śmiercią. Dążenie do prawdy w tej sprawie jest obroną życia ludzi i narodu. W tym duchu przeżywamy trzecią rocznicę Drugiego Katynia.

opublikowano za wiedzą autora
http://aniol-ave.blogspot.com/