Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

czwartek, 14 lutego 2013

Anioł Stróż Polski 12 lutego 2013


ANIOŁ STRÓŻ POLSKI_______________________________12 02. 2013

«Pisz, Człowiecze! Przynoszę wam słowo w imię Boże i z polecenia Bożego, abyście przyjęli je z wiarą i umacniali się Ewangelią Chrystusa, w każdym dniu i o każdej chwili.
Polacy! Czy coś lub ktoś może oderwać was od miłości Chrystusa, jeśli powierzycie Mu siebie, wasz naród i całą waszą przyszłość? Miejcie głęboką wiarę, gdyż Chrystus was nie opuszcza. Co więcej, posyła wam swoją łaskę, gdyż zna pragnienia serc. Jego słowa są Życiem, i wy podtrzymujcie to Życie w was samych i w całym waszym narodzie. Okażcie głęboką wiarę – jeszcze większą niż apostołowie, którzy zwątpili w czasie burzy. Wy macie dziś o wiele większe doświadczenie i o wiele więcej znaków, ukazujących miłość Chrystusa do waszego narodu! Dziś, kiedy On sam wzywa wasz naród po imieniu i objawia wam waszą rolę pośród innych narodów, winniście z całą świadomością i odpowiedzialnością odpowiedzieć na Jego wezwanie.
Wśród burzy i ciemności, wśród zawieruchy i niepewności idźcie z odwagą na Golgotę, aby pod krzyżem spotkać Maryję – waszą Królową. Ten czas ciemności jest czasem zwycięstwa Boga i przygotowaniem na zmartwychwstanie Prawdy.
Gdy Chrystus powiedział: „Polskę szczególnie umiłowałem” – nie znaczy to, że za zasługi wyróżnia ją pośród narodów, lecz to między innymi, że powołuje ją szczególnie do głoszenia Ewangelii i świadczenia o niej, do świadczenia o Jego Królestwie. Bóg, powołując, zawsze udziela swej łaski i pomnaża ją, gdy widzi odpowiedź zgodną z Jego wolą. Dlatego postawił wam warunek: „Jeśli wytrwacie, wywyższę Polskę pośród narodów”. To wywyższenie ma dopiero nadejść, ono ma się dopiero wypełnić.
W swojej świadomości musicie kształtować poczucie odpowiedzialności – przede wszystkim za Kościół w waszej ojczyźnie, ale także za inne narody. Ta duchowa mądrość jest właśnie waszym duchowym bierzmowaniem u stóp Krzyża, pośród ciemności. Bóg jest Panem dziejów i właśnie teraz nadchodzi godzina, aby opowiedzieć się za Jego światłem, bądź za ciemnością; za Królestwem Chrystusa, bądź za królestwem szatana. Nie odrzucajcie łaski, którą posyła wam Chrystus! W całej historii waszego narodu, w historii Kościoła i chrześcijaństwa dał wam czas na szukanie, rozeznawanie i przyjmowanie woli Bożej. Nigdy was nie opuścił, posyłając w każdym czasie dusze ofiarne, dusze obdarzone łaską przekazywania i dawania świadectwa poprzez słowo, aż wreszcie przypomniał światu o swoim wielkim Miłosierdziu.
Dlatego w wydarzeniach, których do końca nie rozumiecie, cierpliwie poszukujcie woli Bożej. Szatan posługuje się wszelkimi dostępnymi mu środkami, aby zniszczyć wiarę w waszym narodzie. Chce wyrwać ją z waszych serc i przede wszystkim zatruć wam umysły zwątpieniem. Nie ulegajcie mu! Odważnie odpowiadajcie na wasze powołanie i umacniajcie się nawzajem w wierze. Wsłuchujcie się w głos Chrystusa, który po uciszeniu burzy powiedział apostołom: „Wciąż jeszcze nie wierzycie?”.
Przypominam wam jednak, że sama wiara nie wystarczy, gdy potrzebne jest wasze  świadectwo. Nie poddawajcie się, chociaż wokoło rozszalała się burza i ciemności ogarnęły ziemię. Nabierzcie więcej odwagi, byście czynami mogli świadczyć o swym całkowitym zaufaniu. Bądźcie wierni, wytrwajcie do końca, a w odpowiedniej chwili  Chrystus przybędzie wam z pomocą i powie waszym wrogom: „Milcz! Ucisz się”. Niech was nie opuszcza wiara, że właśnie w czasie nawałnicy, w chwili największego zwątpienia, Chrystus okaże swoją Chwałę i Moc. Chrystus chce urzeczywistnić swe królowanie w waszej ojczyźnie poprzez zrozumienie przez was i przyjęcie waszego powołania.
Trwajcie na modlitwie i modlitwą umacniajcie swe uczynki. Przyjmijcie błogosławieństwo Boga: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
 http://aniol-ave.blogspot.com/