Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

czwartek, 26 lipca 2012

Królestwo Boże


Mówiąc o królestwie Bożym na ziemi podkreślamy, że jego założycielem, budowniczym i życiodajną mocą jest Chrystus Król. Jego godność królewską zapowiedział już archanioł Gabriel, zwiastujący Maryi Jego narodzenie: Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca (Łk 1,32-33). Ewangelie ukazują Jego królewską moc. Jego słuchacze dostrzegali w Nim kogoś, kto przewyższa wszystko, co ziemskie i znane im z doświadczenia życiowego. Mówili między sobą: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą (Mk 1,27). Cóż to za słowo, że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą (Łk 4,36). Chorzy starali się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich (Łk 6,19). Mocy tej udzielał także swoim Apostołom. Cuda więc świadczyły o Jego królewskiej władzy.
Chrystus stopniowo odsłaniał słuchaczom wielkość swej godności, licząc się jako dobry pedagog z możliwościami przyjęcia przez nich tak zaskakującej i zdumiewającej prawdy. On to był owym zapowiadanym od wieków i z utęsknieniem oczekiwanym Mesjaszem. Hebrajskie słowo masziah oznacza pomazańca. W dziejach Izraela namaszczano zawsze królów, rzadziej kapłanów. W języku greckim termin ten tłumaczono jako Christos. Stał się on potem drugim własnym imieniem Jezusa. Jezus Chrystus znaczy Jezus Pomazaniec, czyli Król.

Źródło: Abp Bolesław Pylak „Modlitwa Pańska Ojcze nasz jako synteza chrześcijańskiej duchowości”, Norbertinum Lublin 2009, s.115.

http://aniol-ave.blogspot.com/