Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

poniedziałek, 6 lutego 2012

Polacy! Intronizacja!

Bóg wybrał Polaków, jak kiedyś żydów, do wielkiej Misji nawrócenia świata! Mówi nam o tym ustami proroków. Najważniejszym Waszym celem jest Intronizacja Chrystusa. To tylko może nas zjednoczyć przeciwko siłom Zła.
 Zydzi kiedyś nie pojęli wybraństwa, że jest służbą, nie osobistym zyskiem. Mieli być narodem kapłańskim, wybranym do duchowej władzy, służącym ludom świata. Nie pojęli tego i wybrali władzę Mamony. To ściągnęło na nich nieszczęścia.  Bóg rozproszył zydów, jak przepowiedzial.  Znależli się samozwańczy "żydzi"- uzurpatorzy, którzy zobaczyli w judaizmie interes i stworzyli Syjonizm. Ukradli potomkom żydowskich plemion religię, państwo, przynależność do narodu i dziedzictwo, a potem zaprzeczyli samemu Bogu i sami obwołali się bogami. Ci samozwańcy zatruli też serca i umysły Rosjan, już wcześniej trudne i pomieszane, i stworzyli komunizm, który jest karykaturą chrześcijaństwa i inne ideologie materialistyczne czczące ludzki rozum i materię..  Gdzie nie ma Boga, jest pustka, a w pustkę wchodzi nieprzyjaciel Boga. XX wiek był owocem tej nieprzyjaźni.
Jesteśmy jedynym i ostatnim narodem na ziemii zdolnym ocalić chrześcijaństwo i tę cywilizację, a może ziemię. Wie to też szatan. 

W umyśle i Planie Boga istnieliśmy od zawsze, objawiał nam to sukcesywnie.  W XVI wieku  Maryja ukazała się Włochowi, O. Mancinellemu , jako Królowa Polski (Syn Królowej jest Księciem). Od 2 tys lat Bóg tylko raz przemówił oficjalnie do zydów przez rabina Kaduriego i objawił mu Imię Mesjasza- Jehoshua, syn Maryi. Do nas Bóg przemawia ciągle. Mówił do św. Faustyny, Rozalii Celakównej, Zofii Nosko, ks. Markiewicza, Katarzyny Szymon, ks. Jana Cieplaka-arcybiskupa wileńskiego, Lodovico Rocca, Teresy Neumann, siostry Łucji z Fatimy, Miriany z Mediugoria i wielu innych proroków i świętych. Wiele razy Maryja objawiała się Polakom, co zamilczali komuniści.  Wiedzą o tym ci, którzy szukają Prawdy.
Trwa więc próba sił, na którą przygotował nas nasz papież;-"Nie lękajcie się".
Kto poważy się odmówić samemu Bogu, lub go zamilczeć?
Syjoniści. Spójrzcie nam w oczy. Kto się tu okłamuje? Zapytajcie Maryję, zapytajcie Boga Ojca, o ile jeszcze wierzycie, że Jest.
Sowieci!- Kto podniesie rękę na Polaków, temu ta ręka uschnie. Dobrze o tym wiecie, zamówiliście teksty naszych proroctw u tłumaczy..
Ameryko! Ty wiesz! Jesli nie ochronisz Polski i Polaków, sama zginiesz.
Czcigodny Giulio Mancinelli SJ (ur. 13 października 1537, Macerata, zm. 14 sierpnia 1618, Neapol) – jezuita włoski. Był mistrzem nowicjatu rzymskich jezuitów, rektorem Kolegiów, misjonarzem na Bałkanach (Dalmacja i Bośnia), założycielem misji jezuickiej w Konstantynopolu.
Podróż do Polski[edytuj]
W 1586 przebywał w Krakowie. Był wychowawcą Andrzeja Gembickiego, sufragana krakowskiego. Związany z historią kultu Królowej Polski. Miał objawienie Matki Bożej. Maryja poleciła mu, aby nazwał ją Królową Polski.Wiadomość o tym objawieniu rozpoczęło szerzenie kultu Królowej Polski Wniebowziętej. Treść tych objawień rozprowadzał m.in. kanclerz wielki litewski Albrecht Radziwiłł z Nieświeża, gdzie wspomagał go św. Andrzej Bobola późniejszy autor tekstu ślubów lwowskich, który niedopuszczony przez szereg lat do ślubowań kapłańskich, potrafił docenić konieczność ślubowań całego narodu.

Pojęcie intronizacja (łac. inthronizatio -wyniesienie na tron) określa ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla oraz z aktu oddania się pod jego władzę. W systemach władzy monarchicznej król panował nad poddanymi w zakresie określonym prawem królewskim lub prawem danego państwa. Uznanie przez poddanych władcy i jego praw następowało poprzez złożenie mu hołdu.
 Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,18).

Służebnica Boża Rozalia CelakównaŻądanie Pana Boga wobec ludzkości, by uznała Go swoim Królem poprzez wyrażony oficjalnie i zewnętrznie Akt Intronizacyjny, pojawiło się na początku XX wieku, a powróciło w naszych czasach z podwójną siłą za sprawą Rozalii Celakówny. W dniu 5 XI 1996 r. doszło do otwarcia procesu kanonizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny, a wkrótce potem do ujawnienia jej misji związanej z Intronizacją. Te dwa wydarzenia wstrząsnęły i z coraz to większą mocą wstrząsają elitami duchowymi i politycznymi naszego kraju, zmuszając je do wyraźnego opowiedzenia się za lub przeciw Jezusowi Królowi Polski. W misji Rozalii jest bowiem wezwanie do dokonania Intronizacji (uznania Jezusa Królem Polski), skierowane zarówno do władz kościelnych, jak i świeckich: Jest ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Boga w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele…(Rozalia Celakówna, Wyzniania,s. 263n.).