Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

środa, 13 czerwca 2012

Anioł Stróż Polski 12 czerwca 2012


ANIOŁ STRÓŻ POLSKI ___________________________________________
„Polacy! Obecny czas oznacza dla was chwilę zdecydowanego działania! Teraz ukazują się zamysły serc wielu, teraz następuje zdecydowany podział, w którym prawda zostaje oddzielona od kłamstwa. Dlatego każdy z was musi wybrać, po której stronie stoi.
Każda pokuta, każde umartwienie i modlitwa, podjęta przez was dla ratowania Ojczyzny, jest waszą odpowiedzią na powiew łaski Ducha Świętego.”
____________________________________________
Korekta oraz adjustacja teologiczna ksiądz dr Adam Skwarczyński
Publikując orędzia nie zamierzamy uprzedzać osądu kościelnego

12 czerwca 2012

ANIOŁ
: «Pisz, Człowiecze.
       Polacy! Próba waszej wiary i wytrwałości ciągle trwa! Miarą tej próby jest wasza niezłomność i wierność wobec wiary przodków, którzy poświęcili wszystko w obronie Kościoła i tradycji. Pamiętajcie, że jesteście dziedzicami tego wszystkiego, za co oni byli gotowi przelewać krew! Dziś Bóg żąda, abyście to wy stali się prawdziwie wiernymi świadkami. Znakiem tej wierności ma być dawane przez was świadectwo.
       Maryja, wasza Królowa, przygotowuje was do przeżycia dziejowego bierzmowania, to znaczy – do wzięcia świadomej odpowiedzialności za losy waszej ojczyzny. Ta świadomość musi w was wzrastać i was jednoczyć. Dlatego każda inicjatywa, którą podejmujecie dla ratowania ojczyzny i dusz, przyniesie obfity owoc.
       Polacy! Obecny czas oznacza dla was chwilę zdecydowanego działania! Teraz ukazują się zamysły serc wielu, teraz następuje zdecydowany podział, w którym prawda zostaje oddzielona od kłamstwa. Dlatego każdy z was musi wybrać, po której stronie stoi. Szatan – poprzez tych, którzy bardziej lub mniej świadomie mu służą – coraz bardziej zaciemnia umysły i serca wielu. Musicie jednak wiedzieć, że choć ci, którzy są świadomie na jego usługach, wykonują jego plan z całą determinacją, to przez modlitwę wielu i ofiarę – także tę ukrytą – działanie szatana zostaje ograniczone. To doprowadza go do wściekłości. Już dawno wpadlibyście w jego zupełną niewolę, gdyby nie wstawiennictwo waszej Królowej oraz świętych i błogosławionych Patronów waszej ojczyzny. Wasze modlitwy i ofiary powstrzymują moc jego działania. Dlatego, jako wasz Anioł Stróż, ponawiam swoje wezwanie: nie upadajcie na duchu! Wytrwajcie w waszych modlitwach!
       Kościół w waszej ojczyźnie, podzielony i nie mówiący jednym głosem, także przeżywa próbę. Ale pamiętajcie, że to w Jego imieniu wypowiadali się wierni synowie tej ziemi, w Jego imieniu wzywali do odnowy życia narodowego kapłani i kardynałowie, a także błogosławiony syn tej ziemi, który został wezwany przez Boga na Stolicę Piotrową. Ich słowa były wyrazem zatroskania o losy Ojczyzny ze strony Kościoła, który wielokrotnie cierpiał prześladowania dla jej wolności.
       Dziejowe bierzmowanie jest czasem dojrzałości w podejmowaniu decyzji, to czas opowiedzenia się za tym wszystkim, co należy do Chrystusa. Nie upadajcie na duchu, lecz z głęboką wiarą trwajcie na modlitwie, a Bóg, który zna zamiary serc, spojrzy na was swoim miłosiernym wzrokiem i udzieli wam swej łaski wedle waszej wytrwałości. Bóg czeka na waszą odpowiedź, abyście mogli stać się Jego rzeczywistym Królestwem miłości, sprawiedliwości i pokoju. Pomnażajcie dziedzictwo wiary waszej i minionych pokoleń. Bóg przygotował dla waszej ojczyzny nowy powiew Ducha Świętego, dlatego każda inicjatywa, każda pokuta, każde umartwienie i modlitwa, podjęta przez was dla ratowania Ojczyzny – wspólnie z Kościołem, który jest także, ze względu na swe posłannictwo, zobowiązany do dawania świadectwa – jest waszą odpowiedzią na powiew łaski Ducha Świętego. Dziś Bóg oczekuje od was stanowczego opowiedzenia się po Jego stronie, i to w sposób całkowity. Ten radykalizm ma was uczynić dojrzałymi świadkami Ewangelii. Odpowiedzialność tę ponosicie przed Bogiem jako naród, wspierany nieustannie wstawiennictwem waszej Królowej, i to od czasu, kiedy przyjęliście Chrzest.
       Przyjmijcie Boże błogosławieństwo: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego».


http://aniol-ave.blogspot.com/