Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

piątek, 16 marca 2012

Idź precz, szatanie!

Ks. Stanisław Małkowski,
 homilia na I niedzielę Wielkiego Postu, rok A
         
         Bóg stworzył człowieka z miłości, darował naszym prarodzicom jako osobom rozumnym i wolnym ogród rajski, a w nim drzewo życia, którego owoce oznaczały nieśmiertelność, i drzewo poznania dobra i zła, którego owoce oznaczały zdolność samowolnego decydowania o tym, co dobre, a co złe wbrew Bogu.
          Szatan pod postacią węża przedstawił się Ewie i Adamowi jako dobroczyńca ludzkości, zastosował „bombardowanie miłością”, znaną metodę sekciarskiej manipulacji; zarzucił Bogu kłamstwo, nietolerancję, chęć poniżenia człowieka, wprowadzenie w raju państwa wyznaniowego; powiedział: „bądźcie sobą zajmując miejsce Boga w raju, a jako bogowie róbcie co chcecie (rób ta co chce ta) nie licząc się z wolą Boga, który zmuszony będzie przez was raj opuścić”. Wyborcze obietnice węża okazały się prędko zwodnicze; ludzie utracili nieśmiertelność, musieli raj opuścić, poznali swoją nędzę. Bóg w swoim miłosierdziu nad tą nędzą się pochylił. Syn Boży dał ludzkości nowe drzewo życia – krzyż, którego owoce – sakramenty Kościoła – przywracają utraconą wskutek grzechu nierozumnego użytku z wolności nieśmiertelność.
            W dzisiejszej Ewangelii (Mt 4.1–11) szatan kusi Jezusa, przedstawia się jako absolwent piekielnej wyższej szkoły marketingu i zarządzania. W pierwszej pokusie: „przemień kamienie w chleb” jawi się jako specjalista od marketingu: „najesz się, wzmocnisz się, zaopatrzysz ludzi w darmowy chleb, będziesz miał licznych zwolenników”. W drugiej pokusie: „skocz z dachu świątyni” jawi się szatan jako specjalista od pijaru: pokażesz się tłumom – skoczek cudotwórca – będą ciebie podziwiali”. W trzeciej pokusie składa szatan Jezusowi otwartą propozycję współpracy jako oficer Służby Bezpieczeństwa: określa sowitą zapłatę i jeden warunek – pokłon bez świadków, na pustyni; taka forma deklaracji lojalności wobec diabła zapewni jego agentowi bezpieczne panowanie, dostatek i pomyślność. Owe trzy pokusy sprzeciwiają się potrójnej władzy Chrystusa jako Proroka, Kapłana i Króla. Chrystus Prorok mówi: prawda znaczy więcej niż chleb, nie ma chleba bez prawdy. Chrystus Kapłan składa siebie w ofierze przyjmując bolesną mękę i haniebną śmierć na krzyżu; mówi: nie ma dobra bez ofiary. Chrystus Król oddaje życie za ludzi sobie poddanych, gromadzi w jedno rozproszone dzieci Boże; mówi: nie ma życia bez miłości.
            Szatan i jego słudzy, fałszywi prorocy kłamią, budzą zwodnicze nadzieje, budują cywilizację śmierci. Tego jesteśmy świadkami dzisiaj. Dlatego z nową mocą i odwagą trzeba powiedzieć diabłu i jego naśladowcom: nie! Idź precz, szatanie!
Ks. St. Małkowski
http://aniol-ave.blogspot.com/