Zasadniczą funkcją Aniołów jest sprawowanie opieki nad stworzeniami. Opiekują się nie tylko ludźmi, ale także całymi narodami. Wiadomo, że narodem izraelskim opiekował się Anioł Jahwe, w jego zaś imieniu rolę tę pełnił, jak poświadcza Daniel, Archanioł Michał. Przykładem opieki i interwencji Anioła Stróża jest Portugalia. W najnowszych czasach jest to jak dotąd jedyne, w pełni potwierdzone przez Kościół objawienie narodowego Anioła Stróża.

Zamieszczone poniżej orędzia Anioła Stróża Polski mają za cel pobudzić Polaków do ufnych próśb o Jego wstawiennictwa, lecz także obudzić prawdziwą wiarę, przestrzec przed zagrożeniami i uświadomić powołanie w łączności z Kościołem, który przeżywa kryzys na tle ogólnej sytuacji. Kościół w Polsce jest Kościołem nieustannego przełomu, który dokonuje się w dzieciach Bożych. Jak Chrystus, ma on swój Tabor i Kalwarię. Jednak tylko Kościół ma gwarancję, że Chrystus będzie z nim po wszystkie dni aż do skończenia świata. Można mówić o kryzysie poszczególnych ludzi – nie jest to jednak kryzys Kościoła jako Dobrego Nauczyciela, który naucza w prawdzie.

Wszystkie orędzia Anioła Stróża Polski publikowane dotychczas na tej stronie posiadają NIHIL OBSTAT.

środa, 13 listopada 2013

ANIOŁ STRÓZ POLSKI DO POLAKÓW 2013

Poprzez publikacje poniższych tekstów nie zamierzamy uprzedzać osądu kościelnego, dlatego przekazujemy tylko fragmenty. Całość została poddana ocenie księdza teologa.

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI DO POLAKÓW

12 czerwca 2013

[…]Namiastka wolności, którą otrzymaliście, okazała się wielką próbą dla waszego narodu. Cały czas jesteście poddawani próbie wolności oraz próbie wyboru. Szatan używa wszelkich dostępnych mu środków i sposobów, aby odwrócić waszą uwagę od zadania, jakie otrzymaliście pośród innych narodów. Bądźcie jednak pewni, że prawdziwie ubodzy w duchu, ci, którzy znoszą niesprawiedliwość w imię sprawiedliwości Bożej, zostaną pocieszeni i umocnieni. Wasza ojczyzna doznawała i nadal doznaje niesprawiedliwości ze względu na swą wiarę i świadectwo dawane Chrystusowi, dlatego musicie wytrwać przy krzyżu Chrystusa aż do końca. Pozostańcie Mu wierni, aby On sam mógł was wywyższyć, okazując w waszym narodzie moc i panowanie swojej królewskiej władzy.
[…] Bóg pragnie ofiary cichej, ale dokonywanej w pełnej zażyłości z Jego miłością. Często w historii dziejów wasz naród, za przyczyną i wstawiennictwem waszej Królowej, podejmował ofiarę dla wynagrodzenia Bogu: chwytał za różaniec i uciekał się pod obronę Królowej narodu Polskiego.

12 lipca 2013

     […]Bóg pragnie posłużyć się waszym narodem, aby stał się przykładem wiary dla innych narodów. To jest czas szczególnego nawiedzenia dla Polski i Polaków, aby mogli rozpoznać znaki czasu - w tym narodzie i dla tego narodu. Boży Plan wymaga od was świadectwa, podczas gdy inne narody wydają antyświadectwo. To jest czas, abyście okazali wasze męstwo i odwagę - podczas gdy inne narody, w imię fałszywej wolności, z pełną świadomością odrzucają prawo Boże. Wasze dziejowe bierzmowanie jest dla was wyzwaniem i jednocześnie zobowiązaniem, abyście wytrwali przy krzyżu Chrystusa, pozostali wierni Ewangelii oraz Tradycji waszych ojców. Nie zapominajcie o modlitwie za Hierarchów i kapłanów w waszej ojczyźnie, aby otrzymali światło i moc działania w jedności z Duchem Świętym. […]
   Jednak w obecnej rzeczywistości nie możecie cieszyć się pełnią wolności, gdyż wasz przeciwnik zaciska kajdany i niszczy to wszystko, co wyrasta z Tradycji dziejów. Czy zastanawialiście się, dlaczego Bóg wybrał wasz naród i obdarzył was tyloma przywilejami? Ponieważ przygotował plan, abyście w czasie ciemności i prześladowania nieśli światło nadziei innym narodom. I Bóg ma do tego prawo, ponieważ jest suwerenny i  jak kiedyś zapragnął, aby zbawienie wyszło z narodu, który został przez Niego wybrany, tak dziś pragnie, aby wiara oraz nadzieja z nią związana, zostały zachowane w waszym narodzie i stały się znakiem i świadectwem dla innych narodów. Bóg, w Swoim miłosierdziu, pragnie okazać, że zapowiedziany Tryumf Niepokalanego Serca Maryi dotyczy nie tylko Kościoła i poszczególnych dusz, lecz także narodów.
   Dlatego wasza ojczyzna stała się miejscem walki – ale także została wybrana jako miejsce zwycięstwa Niepokalanej. Dla takiego świadectwa cierpieli święci patronowie i oddawali życie męczennicy tego narodu. Prawdziwa duchowa odnowa jeszcze nie nadeszła, gdyż nie wszystko zostało oczyszczone, a przede wszystkim nadal wiele serc pozostaje w ciemności – wciąż zbyt wiele kłamstwa i obłudy wyrasta, jak kąkol wśród pszenicy. Lecz nadejdzie godzina prawdy i sprawiedliwości, która odsłoni oblicza zdrajców i kłamców. Zmiany, które wkrótce nadejdą w waszej ojczyźnie, będą kolejnym znakiem wam danym, abyście włączyli się do narodowej modlitwy wynagradzającej i z jeszcze większą wiarą stanęli przy krzyżu Chrystusa, podobnie jak Jan trzymający w objęciach Matkę Bolesną.

12 sierpnia 2013
 
   […]Nie zasmucajcie już więcej Oblicza waszej Matki i Królowej. Nie pozwólcie, by Chrystus był ośmieszany i lekceważony. Droga powołania waszego narodu, jak również wielu innych narodów, to nie droga dobrobytu i bogactwa, lecz zjednoczenia z Jezusem Chrystusem – Królem Wszechświata. Jest możliwe osiągnięcia szczęścia na ziemi, ale musicie pamiętać, że ono wynika ze sprawiedliwości i pokoju Królestwa Bożego. Żaden naród nie osiągnie prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie uzna królewskiego panowania Chrystusa i Jego praw za swoje. Na tym polega wierność krzyżowi i Ewangelii, która jest trudnym zadaniem postawionym przed ludami i narodami. […]
   Tak też przez historię waszej ojczyzny przewija się ewangeliczny obraz od Kany Galilejskiej aż po Golgotę. Matka i Syn są włączeni w dzieje narodu – tak i wy stańcie się świadkami ewangelii narodu. Byliście świadkami grobu a teraz bądźcie świadkami zmartwychwstania. To wymaga od was odwagi i wytrwałości. Nie lękajcie się jednak, lecz z podniesionymi rękami wzywajcie Ducha Świętego, aby przemienił, pobłogosławił i odnowił oblicze tej ziemi oraz polskich serc.  Matka i Królowa czuwa nad wami i oczekuje waszej modlitwy. Trwajcie w jedności i we wspólnej narodowej modlitwie. Modlitwa niech umacnia ducha i serce narodu, aby prawdziwa jedność stała się udziałem wszystkich mieszkańców tej ziemi.

12 września 2013

   […]Polacy! Bądźcie świadomi, że Bóg pragnie waszego ocalenia i takiego świadectwa wiary, aby inne narody mogły brać z was przykład. Nie ulegajcie tym, którzy obiecują wam szczęście i dobrobyt, lecz w zamian oczekują podporządkowania się prawom stanowionym, które sprzeciwiają się Prawu Bożemu.  Nie słuchajcie głosu ślepych, którzy  prowadzą wasze umysły w coraz większą ciemność.  Bądźcie mężni,  aby umieć stanowczo sprzeciwić się wszystkiemu, co odciąga was od wiary i tradycji.
   Serce narodu jeszcze bije prawdziwą miłością do waszej Królowej. Wróg wciąż nie zdołał zniszczyć w was nadziei, a to dlatego, że nadal jest w waszym narodzie umiłowanie wolności. Maryja nie opuszcza swojego królestwa i wspiera poświęcone jej dzieci, aby miały odwagę trwać przy krzyżu i w nadziei oczekiwać zmartwychwstania prawdy.[…]
Polacy! Strzeżcie się tych, którzy wiele wam obiecują, lecz swoich słów nie opierają na jedynej Prawdzie i prawdziwym kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus – Król królów i Pan panów. Jeśli ktoś nie chce budować na tym Fundamencie, jeśli odrzuca prawa ustanowione przez Boga, niech będzie pewien, że buduje na piasku. Dlatego zacznijcie budowanie od siebie, abyście się stali żywymi kamieniami. Bóg widzi wasze wysiłki i starania. Bądźcie pewni, że wasze modlitwy, wasze publiczne dawanie świadectwa, przyniesie owoc – lecz wpierw musi dokonać się oczyszczenie.
    Proście Boga, aby udzielił wam tej łaski i wypełnił Swoją obietnicę. Trwajcie na modlitwie i przyjmujcie Komunię wynagradzającą za grzechy w waszej Ojczyźnie, które tak bardzo obrażają Oblicze Boga.

12 października 2013

   […]Jeśli będziecie pokutować, otrzymacie przebaczenie i łaskę pojednania z Bogiem. Nie zapominajcie, że w waszych modlitwach wspiera was wstawiennictwo Maryi Królowej oraz towarzyszą wam modlitwy świętych Patronów i Opiekunów. Ja także zanoszę modlitwy za was. Również krew przelana w obronie wiary woła za wami, jako świadectwo poświęcenia i wierności.
   Włączcie się do tej modlitwy wstawienniczej i okażcie ducha, skruszonego wobec Bożego Majestatu i Planu. Pokuta i wynagrodzenie dotyczy wszystkich i obejmuje wszystko, co tworzy naród. Zanoście ofiary i łączcie je z największą Ofiarą Chrystusa, który jako Król oddał Swoje życie na krzyżu, dla wynagrodzenia Ojcu za grzechy całego świata. Niech kapłani wzywają lud do pokuty, niech odprawiają Msze wynagradzające za grzechy tego narodu! Upominajcie siebie nawzajem, aby wasze świadectwo wiary było pełne. Naród prawdziwie wierzący, to naród nie tylko wyznający wiarę w Boga, lecz przestrzegający i strzegący Boskich praw! Aby wasz naród prawdziwie mógł się odnowić, potrzeba przebudzenia sumień, jak również waszego zdecydowanego podążania za Chrystusem i  Jego krzyżem, w nadziei zmartwychwstania. Nie lękajcie  się dawać świadectwo wiary innym narodom, bo do tego zostaliście wezwani. Świat nie jest przychylny dawaniu takich świadectw, szczególne teraz, gdy siły antychrysta działają z całą swą potęgą. Bóg powierzył wam trudne zadanie: abyście szli za Jego krzyżem, a to oznacza wyszydzenie, wyśmianie i prześladowanie przez księcia tego świata i jego sługi. […]
   Gdy wydaje się wam, że tak wiele zostało przegrane, to właśnie wtedy powinniście jeszcze bardziej zmobilizować się do wielkiej, narodowej modlitwy ekspiacyjnej, aby duch pokuty poruszył sumienia i otwarł umysły i serca.  Chrystus postawił Swój krzyż tutaj, w czasie dziejów tego narodu, dlatego zapragnął, aby to z tej ziemi wyszła iskra Jego Miłosierdzia, związana z jego społecznym królowaniem. Bądźcie blisko Boga, sami bowiem nic nie możecie uczynić.

Komentarz ks. S. Małkowskiego

Jest Wolą Boga, aby Niepokalane Serce Maryi zwyciężyło w naszym narodzie dla dobra także innych narodów. Powołanie Boże, i związane z nim zadania, dotyczy więc nie tylko poszczególnych ludzi, ale narodów, państw, wspólnot. Oby Polacy nie zawiedli Boga i Niepokalanej. Zbliża się godzina prawdy, ujawnią się zamysły serc wielu – złe i dobre. Duch Święty przez Serce Matki odnawia oblicze tej ziemi.

Żyjemy w czasach decydującego wybory między Bogiem i szatanem. Bóg wyznacza nam zadania, ale pragnie naszej modlitwy i ofiary. Chrystus, Król Miłosierdzia chce w Polsce rozpocząć swoje społeczne panowanie (a to jest istota intronizacji). Kolejne orędzia nadziei wzywają nas do wytrwania.